जय जय जय सालासर धाम

जय जय जय सालासर धाम

जय जय जय सालासर धाम संकटमोचन थारो नाम

बाबा सारो म्हारा काम- थारों ध्यान धरूँ

लाग्यो लक्ष्मण रे जब बाण बाबा आप बजाया प्राण

थारो कितनांे  करूं बखान-थारों ध्यान धरूँ

ओ थारों ध्यान धरूँ, जय जय …..

रावण इतनो हो मगरूर-जिणरो गरब कियो थे चूर

म्हारी अर्ज करो मंजूर-थारों ध्यान धरूँ,

ओं थारों ध्यान धरूँ, जय जय …..

पैदल आऊं थारी आत साथी संगलिया रे साथ

बाबा राख्या सिर पे हाथ-थारों ध्यान धरूँ,

ओं थारों ध्यान धरूँ, जय जय …..

म्हारी नाव पड़ी मझधार,  बाबा हो खेवनहार

मैं हूँ दीन दुखी लाचार- थारों ध्यान धरूँ,

ओं थारों ध्यान धरूँ, जय जय …..

थाने लूर लूर करूँ प्रणाम था बिन मिले ना सीता राम

निशदिन रटूं आपरो नाम-थारों ध्यान धरूँ,

ओं थारों ध्यान धरूँ, जय जय …..